The public meetings-Veřejná setkání-Gli eventi di promozione-Sklaidos renginiai

{:en}The project provides three multiplier events: one in each partner country. The PERVET project multiplier events will take place on the same day, at the same time. Czech, Lithuania and Italy will be connected by video-conference and each partner will host local experts in the field of CSR, together with VET providers and employers.


But what a Multiplier event is, according to the ERASMUS+ programme?

A multiplier event is an event that is organized to share the intellectual outputs of a project with a wider audience. Usually it is one of the most important dissemination tool of a Strategic partnership project. It can host local, national and transnational participants with the aim to give to the project’ results visibility and to define the necessary conditions for the project continuation after its life cycle.


Czech

V projektu budeme organizovat tři disseminační akce: jednu v každé partnerské zemi. Konat se budou ve stejný den a ve stejnou dobu. Česká republika, Litva a Itálie budou propojeny prostřednictvím videokonference a každý partner bude hostit místní odborníky v oblasti CSR, společně s poskytovateli odborného vzdělávání a zaměstnavateli.

Ale co je disseminační akce podle programu ERASMUS +? Disseminační akce je událost, která je organizována s cílem sdílet zásadní (intelektuální) výstupy projektu s širší publikem. Obvykle je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro šíření informací projektů Strategických partnerství. Může hostit místní, národní a mezinárodní účastníky s cílem zviditelnění výsledků projektu a definování nezbytných podmínek pro pokračování projektu po skončení jeho životního cyklu.


Italiano

Il progetto prevede tre multiplier events: uno in ognuno dei paesi partner. I multiplier events del progetto PERVET si terranno nello stesso giorno, in contemporanea. La Repubblica Ceca, l’Italia e la Lituania saranno connesse via video-conferenza e ogni partner ospiterà persone esperte nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa, VET providers e imprenditori, imprenditrici.

Ma che cosa è un Multiplier event is, nell’ambito del programma ERASMUS+?

Un multiplier event è un evento di disseminazione organizzato per promuovere i risultati dell’intellectual output e rappresenta, solitamente, uno dei più importanti strumenti di disseminazione di un progetto di paternariato strategico. Può ospitare partecipanti provenienti dal contesto locale, ma anche da contesti più ampi, sia nazionali sia Europei. Oltre a dare visibilità al progetto e ai suoi risultati i multiplier events hanno l’obiettivo di individuare le condizioni per la continuazione del progetto.


Lietuvos

Projekte numatomi trys vienu metu vyksiantys sklaidos renginiai kiekvienoje šalyje partnerėje. Čekija, Lietuva ir Italija bus sujungtos vaizdo konferencijos būdu. Kiekvienas partneris pakvies į renginį vietos ĮSA ekspertus, profesinio mokymo paslaugų teikėjus ir darbdavius.

Koks turi būti sklaidos renginys pagal Erasmus+ programą? Sklaidos renginys yra organizuojamas, siekiant intelektiniais rezultatais pasidalinti platesniu mastu. Paprastai tai yra viena svarbiausių informacijos sklaidos priemonių, vykdant strateginės partnerystės projektą. Siekiant viešinti projekto rezultatus ir sudaryti sąlygas projekto tęstinumui po jo įgyvendinimo, renginyje gali dalyvauti vietos, nacionalinio ir tarptautinio lygio dalyviai.{:}{:it}Il progetto prevede tre eventi moltiplicatori: uno in ogni Paese partner. Gli eventi moltiplicatori del progetto PERVET si svolgeranno contemporaneamente lo stesso giorno. Repubblica Ceca, Lituania e Italia saranno connesse in video conferenza ed ogni partner ospiterà esperti di CSR, VET providers e imprenditori.


Che  cos’è un Evento Moltiplicatore, secondo il programma ERASMUS+ ?

Un evento moltiplicatore è un evento che viene organizzato per condividere gli intellectual output di un progetto con un pubblico più ampio. Di solito si tratta di uno dei più importanti strumenti di diffusione di un progetto nell’ambito dei partenariati strategici. Può ospitare  partecipanti locali, nazionali e transnazionali, con l’obiettivo di dare ai risultati di progetto visibilità e di definire le condizioni necessarie per la prosecuzione del progetto dopo il suo ciclo di vita.{:}