The research-Průzkum-La ricerca-Tyrimas

The project is going to plan, design and release a research on a new curriculum. The result of this job will be a detailed profile of  a high-skilled person able to help both working people and companies to reach their goals: to improve the quality of working environment and the quality of services. This will be our project Intellectual Output.


But what an Intellectual Output is, according to the ERASMUS+ programme?

An Intellectual Output is the result of a sequence of activities that results in tangible and meaningful outcomes such as publications and course materials or such as a research and a new curriculum design as it is in our project.

The Programme Guide specifies that Intellectual Outputs should be substantial in quality and quantity to qualify for this type of grant support and cannot be applied for to cover small scale activities, which have to be covered from the Project Management and Implementation grant item. In terms of content, and based on the information provided in the application form, the NA will have to judge whether the Intellectual Output support applied for justifies separate grant support. One of the parameters should be the sustainable nature of the Intellectual Output, as well as its potential for wider use/exploitation and impact. In terms of people, different profiles contributing actively to the production of the Intellectual Outputs of the project are therefore eligible under this item.


Czech

V projektu bude naplánován, navržen a publikován průzkum týkající se nových odborných učebních osnov. Výsledkem této práce bude detailní profil vysoce kvalifikované osoby, která je schopna pomoci společnostem a jejich zaměstnancům dosáhnout jejich cílů: zlepšit kvalitu pracovního prostředí a kvalitu poskytovaných služeb. To bude zásadní výstup tohoto projektu.

Ale co intelektuální výkon je podle programu ERASMUS +? Intelektuální výstup je výsledkem sekvence činností, které vede hmotných a smysluplné výsledky, například publikace a studijní materiály nebo jako výzkum a nový design osnov, jak je to v našem projektu. Programový průvodce specifikuje, že zásadní výstupy by měly být významné co do kvality i množství, aby mohly být podpořeny. Aktivity (výstupy) malého rozsahu musí být kryty z prostředků určených na řízení a implementaci projektu. Z hlediska obsahu, a na základě informací uvedených v projektové žádosti, Národní agentua bude muset posoudit, zda podpora na zásadní výstupu projektu byla odpodstatněná. Jedním z parametrů by měl být do budoucna udržitelný charakter výstupu, jakož i jeho potenciál pro širší využití/využití a dopad.


Italiano

Il progetto ha l’obiettivo di realizzare e promuovere una ricerca inerente un nuovo profilo professionale: quello di una persone high-skilled capace di supportare sia le persone che in un’azienda lavorano, sia l’azienda stessa nel raggiungre un obiettivo cruciale: migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro e la qualità dei servizi.

Il risultato del lavoro è quello che viene definito, nell’ambito del progetto, l’Intellectual Output.

Ma che cosa è un Intellectual output nell’ambito del programma ERASMUS+?

Un intellectual output è il risultato di una sequenza di attività che si traduce in risultati tangibili e significativi quali pubblicazioni, materiali didattici, ricerche, progettazioni di nuovi curricula, così come è nel nostro progetto.

La guida al programma e i criteri di valutazione prevedono che gli Intellectual Outputs abbiano qualità e caratteristiche tali da giustificarne il supporto sotto autonome voci di spesa. Le attività su piccola scala sono comprese nel finanziamento garantito sotto la voce del Project Management. In termini di contenuti e sulla base delle informazioni fornite nel modulo di domanda, le Agenzie Nazionali di competenza valutano l’ammissibilità della proposta. Uno dei parametri rilevanti è la natura sostenibile della produzione intellettuale, così come il suo potenziale ad un più ampio uso. Rilevante anche, nella fase di valutazione del progetto,  l’impatto che l’Intellectual Output proposto può avere sulle persone partecipanti al progetto.


Lietuvos

Projekto įgyvendinimo metu yra planuojama atlikti tyrimą ir apibrėžti naują profesiją. Kaip rezultatas bus detalizuotos pagrindinės savybės ir funkcijos, aukštos kvalifikacijos asmens, galinčio padėti žmonėms ir įmonėms pasiekti jų tikslų: pagerinti darbo aplinkos ir teikiamų paslaugų kokybę. Parengta neformali mokymo programa bus intelektinis projekto produktas.

Kas yra intelektinis produktas pagal Erasmus+ programą? Intelektinės produktas yra bendros veiklos materialus ir prasmingas rezultatas, pavyzdžiui, leidinių ir kursų medžiaga, mokslinių tyrimai ir naujos mokymo programa (mūsų projekte). Programos vadovas nurodo, kad šio dotacijos tipo intelektiniai produktai turėtų būti svarbūs kokybės ir kiekio požiūriu. Šios rūšies parama negali būti siekiama padengti smulkią veiklą, kuri turi būti dengiama iš projekto valdymo ir įgyvendinimo išlaidų. Kalbant apie turinį, NA remdamasi paraiškoje pateikta informacija, turi nuspręsti, ar parama intelektinio produkto kūrimui yra pagrįsta atskiram projektui. Vienas iš parametrų turėtų būti tvarios gamtos Intelektinė produkcija, taip pat jos platesnio panaudojimo ir poveikio potencialas. Kalbant apie žmones – skirtingų profesijų žmonių dalyvavimas intelektinio produkto kūrimo procese yra skatintinas.