The partners’ meetings-Setkání partnerů projektu-Gli incontri fra i partners-Projekto partnerių susitikimai

The project is going to provide three transnational meeting: the kick off meeting in Czeck republic; the mid term meeting in Italy and the last one in Lithuania.


But what a Transnational meeting is, according to the ERASMUS+ programme?

The transnational meetings are the tool by which the partners meet each other during the project life. Usually one meeting  in each partners’ country is planned, but this is not a condition. The number of transnational meetings are planned during the application phase and are usually supplemented by virtual meetings: today easy to be hold by tools as Skype. The transnational meetings and the virtual meetings are crucial for the success of a project as they strengthen the team working, the prevention of potential project risks and the link among partners at European level.


Czech

V projektu se uskuteční tři: zahajovací míting v České republice; v polovině porjektu se sejdeme v Itálii a poslední mítink bude v Litvě.

Ale co je mezinárodní setkání, podle programu ERASMUS +? Mezinárodní setkání jsou nástrojem, prostřednictvím kterého se partneři setkávaní během projektu. Obvykle je plánováno jedno setkání v každé partnerské zemi, to ale není podmínko. Počet mezinárodních setkání se plánuje již během fáze plánování projektu (v projektové žádosti) a jsou obvykle doplněny virtuálními setkáními: snadno dostupnými nástroji jako např. Skype. Mezinárodní setkání a virtuální schůzky jsou klíčové pro úspěch projektu, neboť posilují práci týmu, předcházejí možným rizikům a upevňují propojení mezi partnery na evropské úrovni.


Italiano

Il progetto prevede tre transnational meeting: quello di apertura in Repubblica Ceca; il secondo in Italia e quello di chiusura in Lituania.

Ma che cosa è un Transnational meeting nell’ambito del programma ERASMUS+?

Gli incontri transnazionali sono lo strumento attraverso il quale i partner si incontrano durante la vita del progetto. Di solito si prevede un transnational meeting in ognuno dei paesi partner, anche se questa non è una condizione. Il numero dei meeting transnazionali è decisa durante la fase di progettazione e di solito questi incontri sono integrati da incontri virtuali: oggi facili attraverso strumenti quali Skype. Gli incontri transnazionali e gli incontri virtuali sono cruciali per il successo di un progetto perché sono momenti in cui si rafforza il lavoro di squadra, la prevenzione dei potenziali rischi e si rafforza la coesione tra i partner a livello europeo.


Lietuvos

Projekto metu bus suorganizuoti trys tarptautiniai susitikimai: pirmasis ,,kick off” susitikimas įvyks Čekijoje, antrasis – Italijoje, galutinis susitikimas – Lietuvoje.

Koks turi būti tarptautinis susitikimas pagal Erasmus+ programą? Tarptautiniais susitikimais siekiama partnerių bendradarbiavimo. Paprastai planuojama po vieną susitikimą kiekvienoje partnerių šalyje, tačiau tai nėra taisyklė. Susitikimai planuojami projekto paraiškos rengimo metu, tačiau paprastai susitikimai papildomi virtualiais susitikimais, pasitelkiant “Skype”. Tarptautiniai ir virtualūs susitikimai yra labai svarbūs projekto sėkmei, nes jie sustiprina komandą, garantuoja potencialių projektų rizikų prevenciją.